S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular?

Kordon Kanı Nedir?

Kordon kanı; bebeğinizin doğumundan hemen sonra, göbek kordonu ve plasenta içerisinde kalan eşsiz bir biyolojik materyaldir. Kendini eşsiz kılan şey ise; sadece doğum anında bir kereye mahsus elde edilebilen genç, aktif, güçlü, yeniden kan ve bağışıklık hücrelerimizi oluşturabilen HEMATOPOETİK adını verdiğimiz özel kök hücreleri içermesidir.

Kordon Dokusu Nedir?

Göbek kordonu anne ile bebeği birbirine bağlayan ve bebeğin oksijen ve besin gibi hayati fonksiyonları için gerekli olan materyalleri taşıyan dokudur. Doğum esnasında kesilerek atılan bu doku içerisinde tıpkı kordon kanında olduğu gibi bir kez daha elde edilmesi mümkün olamayan Wharton Jeli adı verilen bir yapı barındırır. Bu yapı içerisinde MEZENKİMAL adı verilen, kan ve bağışıklık hücrelerimiz dışında kalan tüm hücre, doku ve organlarımızı onarabilme yeteneğine sahip multipotent karakterde kök hücreler elde edilmektedir.
Wharton jelinden elde mezenkimal kök hücrelerin;

• Otoimmün hastalıklarda (Tip-1 diyabet, Romatoid Artirit, MS vb.),
• Organ yetmezliklerinde (özellikle premature bebeklerde),
• Diz, eklem ve kıkırdak hasarlarında,
• Kronik hastalıklarda (Astım, KOAH, Sjörgen Sendromu, Crohn, Parkinson, Demans vs.)

kullanımına dair Dünya’da milyarlarca dolarlık araştırma bütçeleri ile bugüne kadar 78.000’den fazla bilimsel (7586 çalışma sadece 2011-2022 yıllarında) 1 ve klinik çalışma (58+) 2 gerçekleştirilmiştir. Her geçen yıl çalışmalar ilerletilmekle birlikte mezenkimal kök hücrelerin rutin tedavi protokolleri içerisinde yer alması umut edilmektedir.

Avantajları Nedir?
• Wharton Jeli’nden elde mezenkimal kök hücreler, diğer kök hücre kaynaklarına nazaran çevresel zararlardan etkilenmemişlerdir, genç, yenileme, onarma ve farklı hücrelere dönüşme yeteneği daha yüksektir. İleride kök hücre ihtiyacı olduğunda, hem alınma işlemi operasyonel olarak acı verici hem de elde edilen hücreler yaşlanmış ve etkinliği görece azalmış olacaktır.

• Aile içerisinde hiçbir şekilde doku uyumu aranmaksızın ihtiyaç duyulduğu takdirde merkezimiz tarafından saklı durmakta olan hücrelerden sadece az bir miktarı üretilerek uygulanmak üzere hazırlanabilir. Kalan hücreler ise yine saklanmaya devam eder. 3


1 United States National Library of Medicine (NLM) (www.pubmed.com)
2 www.clinicaltrials.gov.tr
3 Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından ayrıca uygulama izni alınması gereklidir.
Saklatacağınız Kordon Kanı Hangi Hastalıklarda Kullanılabilir?

Dünyada her 3 dakikada 1 çocuk kanser tanısı alıp %80’ninden fazlası tedaviye ulaşamadan ne yazık ki hayatını kaybediyor. Dünya’da her yıl 400.000 1 ’in üzerinde, Türkiye’de ise 8000’den fazla çocuğa kanser tanısı konuluyor. 2 Türkiye’de 2019 yılı verilerine göre, acil kök hücre nakli bekleyen çocuk sayısı 900’ün üzerindedir. 3 Daha da kötüsü gelişmiş ülkelerde kordon kanı ve dokusu bankacılığı oldukça yaygın olup, kanserli çocukların %80’i tedavi seçeneğine sahip olabilirken, orta ve az gelişmiş ülkelerde bu oran %30 ve daha aşağısında kalmaktadır.

Peki saklatacağınız Kordon Kanı (Hematopoeitik Kök Hücreler) Hangi Hastalıklarda Kullanılabilir?
Günümüzdeki güncel bilimsel veriler doğrultusunda hematopoetik kök hücrelerin kullanılabildiği 90’a yakın hastalık bilinmektedir. 4

 • Akut Lenfoblastik Lösemi
 • AkutAkut Miyeloblastik Lösemi
 • AkutKronik Miyeloid Lösemi
 • AkutJüvenil Miyelomonositik Lösemi
 • AkutMiyelodisplastik Sendrom
 • AkutNon Hodgkin Lenfoma
 • AkutHodgkin Lenfoma
 • AkutŞiddetli Kombine İmmün Yetmezlik (SCID)
 • AkutAdenozin Deaminaz Eksikliği
 • AkutZap-70 Eksikliği
 • AkutOmenn Sendromu
 • AkutChediak Higashi Sendromu
 • AkutWiscott Aldrich Sendromu
 • AkutDi George Sendromu
 • AkutIPEX Sendromu
 • AkutOtoimmun Lenfoproliferatif Hastalık (ALPS)
 • AkutKronik Granülomatöz Hastalık
 • AkutTalasemi Majör
 • AkutOrak Hücre Anemisi
 • AkutFanconi Aplastik Anemisi
 • AkutDiamond Blackfan Anemisi
 • AkutPrimer Hemofagositik Lenfohistiositoz
 • AkutKonjenital Diseritropoietik Anemi
 • AkutKostmann Hastalığı
 • AkutAkkiz (edinilmiş) Aplastik Anemi
 • AkutYapısal Aplastik Anemi
 • AkutDiskeratozis Konjenita
 • AkutShwachman Diamond Sendromu
 • AkutAmegakaryositik Trombositopeni
 • AkutParoksismal Nokturnal Hemoglobinüri
 • AkutCrohn Hastalığı
 • AkutSistemik Lupus Eritematozus (SLE)
 • AkutRomatoit Artrit
 • AkutEvans Sendromu
 • AkutOtoimmün Hemolitik Anemi
 • AkutWolman Hastalığı
 • AkutMannositoz
 • AkutMukopolisakkaridoz
 • AkutLökodistrofiler
 • AkutAdrenolökodistrofi (ALD)
 • AkutMetakromatik Lökodistrofi (MLD)
 • AkutGloboid Hücre Lökodistrofisi (Krabbe)
 • AkutOsteopetrozis (Metabolik Kemik Hastalığı

1 www.who.int
2 www.thd.org.tr
3 Milliyet gazetesi, Haziran 2019.
4 www.yeditepehastanesi.com.tr
Doku / Hücre kaç yıl saklanabilmektedir?

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne (2005 tarihli) göre kordon kanlarının saklanma süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak Dünya’da yapılan çalışmalar bu sürenin 30 yıla kadar güvenli bir şekilde devam edebileceğini göstermektedir.

Kök hücrelerim kullanılamaz hale gelir mi, gelirse ne olur?

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne göre, savaş gibi olağanüstü haller hariç diğer tabii afetler veya kusur nedeniyle kordon kanının veya doksunun kullanılamaz hale gelmesi ve kordon kanı veya kordon kanı saklanmış olan çocuğun veya birinci derece akrabasının (anne, baba ve kardeş) tıbbi ihtiyacının doğması halinde, DOKUCELL™ yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan uygun dokunun tedariki için gerekli her türlü işlemi yapmayı ve masraflarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

Çocuğumun kordon kanı veya dokusunun karışma olasılığı var mı?

Merkezimize gelen her doku/hücre ham ürünü spesifik ve bir kez daha tekrarlanmayan bir barkod sistemi ile kodlanır. Bu barkod sistemi hem karışma olasılığını ortadan kaldırır hem de kişisel verilen ilk andan itibaren gizliliğini sağlar. Ham ürün, ara ürün, son ürün ve bitmiş ürün basamaklarının tamamında bu barkodlama sistemi kullanılır ve Sağlık Bakanlığı nezdinde gerçekleşen denetimler de geriye dönük olarak bu kodlamaya göre yapılır. Ürün karışma olasılığı ve ayrıca çapraz kontaminasyon riskini önlemek için merkezimizde dakika spesifik olmak üzere kayıtlar, yedeklemeler, kontrol ve onay basamaklarını içeren valide edilmiş SOP’ler ve bununla entegre edilmiş bilgisayarlı sistemler kullanılmaktadır. Ayrıca kriyojenik tankın depolandığı alana erişim için yetkilendirilmiş kişiler ile sınırlı olmak üzere 2 ayrı şifreli sisteme sahip geçiş sistemi oluşturulmuştur.

Saklama işlemi sonrasında nasıl bir bilgilendirme yapılıyor?

Üretim, depolama ve kalite kontrol analiz işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra “Kordon Kanı ve Kordon Dokusu Bankacılık Sertifikası” düzenlenerek aile dilerse mail üzerinden ya da hardcopy olarak adrese postalanabilmektedir. Bu sertifika içerisinde; bebeğe spesifik olarak belirlenmiş barkod numarası, işlenen ve saklamaya alınan doku bilgisi, kök hücre miktarı ve canlılık değeri yer almaktadır. Ayrıca bebeğinize ait barkod bilgileri ile giriş yaparak, bebeğinizin tüm bilgilerine 7/24 ulaşabileceğiniz mobile aplikasyon sistemimiz de bulunmaktadır.

Sünnet Derisi Bankacılığı Nedir?

Sünnet derisi bankacılığı; sünnet operasyonu gerçekleştirilen erkek çocuğun, kesilen derisinin aseptik şartlarda alınarak laboratuvar ortamında ana hücrelerinden biri olan fibroblastların ayrıştırıldıktan sonra kriyoprezervasyonunun yapılması ve saklanması işlemidir.
Sünnet derisi; tıpkı normal dermal dokularımız gibi vücudumuzu dış etkenlerden koruyan, ısı yalıtımı sağlayan, çeşitli zararlı kimyasalları da dışarı atan 3 katmanlı bir dokudur. Bu 3 katmanlı yapının orta tabakasında dermis adını verdiğimiz ve cildin gençliğinden, elastikıyetinden, kollajen ve diğer yapıtaşı moleküllerin üretiminden sorumlu olan fibroblast hücreleri bulunmaktadır. Bu hücreler 1990’lı yıllardan beri aktif olarak kronik yara tedavilerinde, yüksek teknoloji biyomalzemelerde ve enjeksiyonel olarak da anti-aging uygulamalarında Dünya’da kullanılmaktadır.

Fibroblastların;
• Diyabetik ve ülseratif kronik yaralarda,
• Yanık vakalarında,
• Epidermolizis Bullosada,
• Skar dokularda
• Kırışıklık ve doku gençleştirme (anti-aging) uygulamalarında kullanılabildiği bilimsel ve klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve FDA (Amerika İlaç ve Gıda Dairesi) tarafından fibroblast uygulamalarına onay verilmiş pek çok ürün mevcuttur. 1,2 Buna ilave olarak, fibroblast hücrelerini içeren biyomalzemelerin de aktif olarak Dünya’da kullanıldığını görülmektedir. 3

Sünnet derisi bankacılığı Türkiye’de ilk defa otolog, allojenik ve karma olmak üzere DOKU BİYOTEKNOLOJİ A.Ş. Kök Hücre, Biyobanka ve Doku Mühendisliği Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Avantajları Nedir?
Sünnet derisinden elde fibroblastlar özellikle doğumdan kısa bir süre içinde saklatıldığı takdirde, yetişkin hücrelere nazaran cildin yapıtaşı proteinlerini yüksek oranda üretebilme kabiliyeti açısından yüksek potense sahiptirler. Bu hücreler zararlı hiçbir çevresel etki ile karşılaşmamış, sağlıklı ve dinamik durumdadırlar.

Yetişkin dokularımızdaki fibroblaslar da kullanılabilmesine karşın, sünnet derisinden elde fibroblastlara göre yaşlanmış, metabolik etkilere maruz kalmış ve aktiviteleri düşmüş durumdadır. Ayrıca telomer adı verilen, kromozomlarımızın ucunda yer alan ve hücrelerimizin bir bakıma ömrünü ifade eden yapılar özellikle yeni doğan sünnet derisi fibroblastlarında kat be kat yüksektir. Dolayısıyla bu avantajları sayesinde sünnet derisinden elde fibroblastların bilhassa anti-aging uygulamlarında uzun süreli ve yüksek derecede etkinlik sağlayabilmeleri mümkün olmaktadır.

Doğumdan kısa süre içerisinde sünnet operasyonunun gerçekleşmesi halinde, saklamaya alınan hücreler aile içerisinde hiçbir şekilde doku uyumu aranmaksızın ihtiyaç duyulduğu takdirde üretilerek tekrar tekrar uygulanmak üzere hazırlanabilir.


1 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/advanced-therapy-medicinal-products-overview
2 https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/gintuit-allogeneic-cultured-keratinocytes- and-fibroblasts-bovine-collagen
3 https://apligraf.com/
Kordon Kanı ve Dokusu Alınma ve Saklanma Süreci Nasıl?

Normal veya sezeryan fark etmeksizin, bebek doğduğu anda doktorunuz önce kordon kanını steril kan torba içerisine 1-2 dakikada alımını sağlar, ardından kordon dokusunu da keserek DOKUCELL™ ekibi tarafından teslim edilen özel steril solüsyon içeren tüp içerisine aktarır. Bu işlemde anne veya bebeğin zarar görmesi mümkün değildir.

DOKUCELL™ ekibine teslim edilen kordon kanı ve dokusu özel soğuk zincir taşıma çantalarına konularak 2-8°C sıcaklık koşullarında hızla Doku Biyoteknoloji A.Ş. Kök Hücre, Biyobanka ve Doku Mühendisliği Merkezi’mize transfer edilir.

Kordon Kanı ve dokusu işlemlerden geçirilerek kök hücreler (hematopoetik ve mezenkimal) izole edilir, Kordon Kanı Bankacılık Yönetmeliği, Avrupa İlaç Ajansı Rehberleri ve GMP kılavuzlarınca belirtilen gerekli kalite analizleri gerçekleştirilir, ardından yüksek teknolojiye sahip kriyojenik tankımız içerisinde kök hücreler saklanmaya alınır.

Bebeğin ve saklamaya alınan hücre bilgisini içeren Saklama Sertifikası düzenlenerek aileye gönderilir.

Saklatma Kararı Sonrası Yapılacaklar Nelerdir?
 • Doğumdan önceki bir zaman diliminde veya doğum anında DOKUCELL™  iletişim numaralarından 7/24 hizmet veren destek ekibimizle iletişime geçer.
 • Aileye tüm süreç hakkında detaylı bilgiler aktarılır.
 • Kordon kanını ve kordon dokusunu saklatmaya karar veren aile gerekli seroloji testlerini yaptırarak, sonuçları DOKUCELL™ yetkilisine iletir. Sonuçların uygun olması halinde aileye doku alımları için gerekli olan kit özel çanta içerisinde transfer edilir. Bu kit ve çanta doğum günü ve saatinde kadın doğum uzmanına teslim edilir.
 • Kiti teslim alan aile, çanta içerisinde bulunan bilgilendirilmiş onam formunu ve bankacılık sözleşmesini okur ve imzalar.
 • Doğum tarihi netleştiğinde aile DOKUCELL™ yetkililerine zamanı ve yeri bildirir. Ayrıca doğumu gerçekleştirecek kadın doğum uzmanına kordon kanı ve dokusunun alınacağı hakkında bilgilendirme yapar.
 • Doğum sezaryen olarak gerçekleşecekse doğum gün ve saatinde DOKUCELL yetkilisi sürece destekte bulunmak üzere ailenin ve kadın doğum uzmanının yanında olur.
 • Plansız bir doğum durumu var ise; DOKUCELL™ yetkilileri ile iletişime geçilerek, gerekli doku alım kiti ve çantası ile birlikte (aileye daha önceden teslim edilmemiş ise) hastanede olunur.